Voor medewerkers van de gemeente Almere

Structuur van deze handleiding

Binnen deze handleiding wordt de volgende structuur gehanteerd. In eerste instantie wordt beschreven hoe een medewerker van de gemeente Almere een rapportage kan selecteren. Daarna wordt beschreven hoe de outcome rapportages er uit zien en vervolgens wordt elke grafiek nader toegelicht. 

Nota bene: De namen van de gemeenten en zorgaanbieders binnen deze handleiding zijn willekeurig gekozen. 
Nota bene: Om een traject (toewijzing, beschikking, behandeltraject) dat een cliënt heeft doorlopen te benoemen wordt binnen deze handleiding gebruik gemaakt van de term 'traject'.
Nota bene: Het is mogelijk dat een aantal van de afbeeldingen die getoond worden net een iets andere look en feel / teksten hebben dan in de huidige versie van het Gemeenteportaal. 

Selecteren van de juiste rapportage

Om een rapportage vanuit het Gemeenteportaal te selecteren gaat u naar het menu “Zorgmonitor”.

Vervolgens krijgt u hier te zien voor welke gemeenten u geautoriseerd bent. Normaal bent u voor één gemeente geautoriseerd. Hierna kunt u de zorgaanbieder waarvan u de rapportages wilt inzien.

Nb: Wanneer er maar één optie is, dan wordt het selectieveld niet getoond.

Hierna kunt u bij “Selecteer een rapportage” een van de getoonde / beschikbare rapportages selecteren.

Nb: Wanneer er maar één optie is, dan wordt het selectieveld niet getoond.

Selecteer hier de optie “CBS Gemeente”. U kunt deze rapportage ook selecteren via de onderliggende buttons.

Hierna wordt de betreffende rapportage getoond.

De opbouw van de rapportages

Afhankelijk van de gebruiker wordt een bepaalde rapportage getoond. De structuur van de meeste rapportage zijn gelijk aan elkaar. Welke grafiek-objecten getoond worden kan verschillen afhankelijk van de doelstelling en gebruiker van de rapportage.

De standaard structuur is als volgt:

 • Algemene tekst

 • Één of meerdere grafiek objecten van de outcome-indicatoren

 • Aantallen overzicht

 • Selectie overzicht  

De structuur van een outcome-indicator grafiek

De verschillende grafieken over de outcome-indicatoren komen in grote lijnen met elkaar overeen. Hieronder wordt als voorbeeld de indicator “Zonder hulp verder kunnen” getoond.

 1. Hulpvorm: De geselecteerde hulpvormen, waarop de uitkomsten betrekking hebben.

 2. Selectie: Het totaal van de m.b.v. de filters gemaakte selectie.

 3. Instelling: Het totaal van de instelling voor deze outcome-indicator, ongeacht de gemaakte selectie.

 4. Staafdiagram: Per hulpvorm wordt de verhouding van de resultaten visueel gemaakt. De cijfers in de diagrammen geven de hoeveelheid in percentage en aantal aan. NB: Door met de muis over een balk te gaan wordt detail informatie getoond.

 5. Aantal gemeten: Het aantal gemeten trajecten, dat de uitkomst bepaald heeft.

 6. Legenda: De legenda heeft betrekking op de kleuren in de staafdiagrammen. Per outcome-indicator verschilt de naamgeving van de legenda items. In de regel is een donkerder kleur blauw een beter resultaat.

N.B. Bij de outcome-indicator “Uitstroom trajecten“ gaat het over alle trajecten, terwijl het bij de outcome-indicatoren gaat over het aantal (geldige) gemeten trajecten.

Aantallen overzicht

Onderaan de rapportage vindt u de grafiek “Aantallen“Deze toont het totaal aantal cliënten en trajecten in verhouding tot de geselecteerde. In de kolom Percentage ziet u hoe de selectie zich verhoudt ten opzichte van het totaal.

Selectie overzicht

Onder de grafiek “Aantallen“ vindt u een overzicht van de geselecteerde waarden gelabeld “Overzicht selecties”. Per filter optie worden de geselecteerde waarden getoond.

Uitprinten van de rapportage

Het is ook mogelijk om van de getoonde rapportage een PDF-bestand te maken. Selecteer daarvoor de knop “Maak PDF van deze pagina”. Vervolgens wordt een apart tabblad geopend, waarin de pagina als PDF wordt getoond. Deze kan gedownload worden voor verdere verwerking. Zie het rode kader in onderstaande afbeelding.

Gebruik maken van filters

Standaard worden de resultaten getoond van al uw beschikbare data van het afgelopen jaar. Aan de linkerkant vindt u filters, waarmee u specifiekere selecties van cliënten kunt maken.

Werking

U kunt een filter openklappen door op het driehoekje te klikken. Vervolgens kunt u de geopende opties selecteren (door nog een keer te klikken deselecteert u de optie).

Als u alle gewenste selecties heeft ingevoerd, klikt u op het blauwe cirkeltje met het witte rondgaande pijltje boven de lijst filters, waarna de grafieken opnieuw worden getoond maar nu op basis van de opgegeven selecties.

U kunt de selecties weer ongedaan maken door op het blauwe cirkeltje met het witte kruisje boven de filters te klikken. 

Beeltenis

Beschrijving

Beeltenis

Beschrijving

Door het klikken op het driehoekje wordt het filter opengeklapt.

Door nogmaals te klikken klapt u het filter weer dicht.

Wanneer u met de muis over een van de opties gaat, dan wordt de gehele tekst van de optie getoond.

Door te klikken op het kruisje wordt voor dit filter de selectie ongedaan gemaakt waarna de pagina ververst wordt.

Door te klikken op het icoon met de cirkel worden de grafieken ververst met de geselecteerde opties.

Door te klikken op het icoon met het kruis worden alle selecties ongedaan gemaakt.

Wanneer u dit filter opent ziet u een tekstveld. Wanneer u daar uw zoekterm invoert worden gelijk alle gemeenten getoond, die aan die zoekterm voldoen.

U dient vervolgens nog wel de gemeente te selecteren, waar u naar op zoek bent, zoals in dit geval "Leeuwarden".

Nb: Wanneer u een andere zoekterm invoert, dan worden eventueel geselecteerde opties niet ongedaan gemaakt. Wanneer u dat wilt, klik dan op het kruis bij het selectiekenmerk.

 

Om een periode te selecteren zijn de volgende filters gedefinieerd. Door het opgeven van een jaar/maand combinatie “van” en “tot en met” worden de trajecten geselecteerd.

 • Bij “Einddatum van”: Wanneer alleen het jaar geselecteerd wordt dan wordt de maand automatisch “januari”.

 • Bij “Einddatum tot en met”: Wanneer alleen het jaar geselecteerd wordt, dan wordt de maand automatisch 'december'


Mogelijke filters

De volgende filters worden binnen het Gemeenteportaal gebruikt. Afhankelijk van de inrichting en doelstelling van de rapportage zijn filters aan- of uitgezet.

Naam

Omschrijving

Toelichting

Naam

Omschrijving

Toelichting

Startdatum van

Startdatum van de trajecten

Hiermee selecteert u trajecten die op of na de geselecteerde datum gestart zijn. 

Startdatum tot en met

Startdatum van de trajecten

Hiermee selecteert u toewijzingen die op of voor de geselecteerde datum gestart zijn. 

Einddatum van

Einddatum van de trajecten

Hiermee selecteert u toewijzingen die op of na de geselecteerde datum beëindigd zijn. 

Einddatum tot en met

Einddatum van de trajecten

Hiermee selecteert u toewijzingen die op of voor de geselecteerde datum beëindigd zijn. 

Trajecttype

Nadere classificatie van de trajecten

Het betreft de financiële structuur die hiermee gedefinieerd wordt.

Reden einde

Reden einde traject

De reden, waarom een traject beeindigd is.

Gemeente

De gemeente gebaseerd op de woonplaats van de cliënt

 

Profiel

De onderverdeling van de zorg naar verschillende profielen.

Dit kunnen de NJI profielen zijn of regio specifieke.

Productcategorie

Onderverdeling van de zorg naar de productcategorieën.

Dit kunnen de NJI productcategorieën zijn of regio specifieke.

Perspectief

Onderverdeling naar ontwikkelperspectief

Onderverdeling naar Stabilisatie van een Crisissituatie, Diagnostiek, Begeleiden en Behandelen.

Zorgvraagzwaarte

Onderverdeling naar zwaarte van de zorgvraag

Onderverdeling naar Acuut, Duurzaam, Intensief en Perspectief

Verwijzer

De instantie of arts die de cliënt naar zorg heeft verwezen

 

Hulpvorm

Hulpvorm

Onderverdeling volgens definitie van CBS

Complexiteit

Mate van complexiteit

Onderverdeling naar Laag en Hoog

Geslacht

Geslacht

Het geslacht van de cliënt

Leeftijd

Leeftijdscategorie

De onderverdeling van de leeftijd in specifieke groepen. De leeftijd wordt bepaald gebaseerd op de startdatum van het traject.

Respondent

Respondent

De typering van de persoon, die de meting heeft ingevuld.

 

 

Cliënttevredenheid

Het rapport cliënttevredenheid toont de mate van tevredenheid van cliënten over de geleverde ondersteuning.

 

Van elke hulpvorm wordt door middel van een staafdiagram de procentuele verdeling van de gerealiseerde scores getoond, waarbij drie uitkomsten mogelijk zijn.

<=4

het percentage en aantal trajecten, waarbij het rapportcijfer 4 of lager is.

>4 en <8

het percentage en aantal trajecten, waarbij het rapportcijfer tussen de 4 en de 8 ligt.

>=8

het percentage en aantal trajecten, waarbij het rapportcijfer 8 of hoger is.


Naast het staafdiagram wordt het gemiddelde rapportcijfer weergegeven, van alle trajecten met een geldige meting. Daarnaast wordt het totaal aantal (gemeten) trajecten, waarop de uitkomst betrekking heeft getoond. 

Zonder hulp verder kunnen

De grafiek Zonder hulp verder kunnen toont de mate waarvan de cliënten vinden dat ze zonder hulp verder kunnen na de geleverde ondersteuning.

 

Van elke hulpvorm wordt met behulp van een staafdiagram de procentuele verdeling van de gerealiseerde scores getoond, waarbij vier uitkomsten mogelijk zijn.

Score

Omschrijving

Legenda

Score

Omschrijving

Legenda

01

Helemaal niet mee eens – ik heb juist een zelfde soort of zwaardere hulp nodig

Helemaal mee oneens

02

Niet mee eens – maar met een lichtere vorm van

Niet mee eens

03

Wel mee eens – voor nu heb ik geen verdere hulp nodig, maar ik verwacht dat ik later nog wel eens om hulp zal aankloppen hulp red ik het goed

Mee eens

04

Helemaal mee eens– ik heb geen verdere hulp meer nodig

Helemaal mee eens

Aan de rechterzijde wordt bij '# gemeten' het totaal aantal trajecten waarop de uitkomst betrekking heeft getoond. Dit betreffen alleen trajecten met een geldige meting. 

 

Doelrealisatie

De grafiek Doelrealisatie toont de mate, waarin de overeengekomen doelen aan het begin van de ondersteuning zijn gehaald.

Van elke hulpvorm wordt met behulp van een staafdiagram de procentuele verdeling van de gerealiseerde scores getoond, waarbij vier uitkomsten mogelijk zijn.

Score

Omschrijving

Legenda

Score

Omschrijving

Legenda

-1

Doel niet behaald, situatie aan het eind is ongunstiger dan bij de start

Ongunstiger

0

Doel niet behaald, situatie aan het eind is gelijk aan start

Gelijk

+1

Doel deels behaald

Deels behaald

+2

Doel behaald

Doel behaald

Aan de rechterzijde wordt bij '# gemeten' het totaal aantal trajecten, waarop de uitkomst betrekking heeft getoond. Dit betreffen alleen trajecten met een geldige meting.

Afname problematiek

De grafiek Afname problematiek toont de mate, waarin de problemen tijdens de ondersteuning zijn afgenomen.

Van elke hulpvorm wordt met behulp van een staafdiagram de procentuele verdeling van de gerealiseerde scores getoond, waarbij vijf uitkomsten mogelijk zijn.

Het bepalen van de score voor de afname van de problematiek is afhankelijk van het gebruikte meetinstrument. De hieronder genoemde Reliable Change Index is genormaliseerd. Vraag bij uw ROM leverancier hoe deze scores het beste berekend kunnen worden of neem contact op met InfinitCare.

Score

Omschrijving

Legenda

Score

Omschrijving

Legenda

01

Sterke verbetering - verschil tussen begin- en eindmeting is groter of gelijk aan een Reliable Change Index (RCI) van +1.96

Sterke verbetering

02

Enige verbetering - verschil begin- en eindmeting is groter of gelijk aan een RCI van +1.65, maar kleiner dan +1.96

Enige verbetering

03

Stabilisatie - verschil begin- en eindmeting is lager dan een RCI van +1.65 of groter dan een RCI van -1.65

Stabilisatie

04

Enige verslechtering - verschil begin- en eindmeting is lager of gelijk aan een RCI van -1.65, maar groter dan -1.96

Enige verslechtering

05

Sterke verslechtering - verschil begin- en eindmeting is lager of gelijk aan RCI van -1.96

Sterke verslechtering

Aan de rechterzijde wordt bij '# gemeten' het totaal aantal trajecten, waarop de uitkomst betrekking heeft getoond. Dit betreffen alleen trajecten met een geldige metingen.

Uitstroom trajecten

Het rapport Uitstroom trajecten toont over alle afgesloten trajecten de redenen waarom deze is beëindigd.

Van elke hulpvorm wordt met behulp van een staafdiagram de procentuele verdeling per profiel van de reden van einde traject getoond, waarbij vijf uitkomsten mogelijk zijn.

Code

Legenda

Code

Legenda

01

Beëindigd volgens plan

02

Voortijdig afgesloten: in overeenstemming

03

Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de cliënt

04

Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de aanbieder

05

Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden

Aan de rechterzijde wordt bij '# gemeten' het totaal aantal trajecten, waarop de uitkomst betrekking heeft getoond. Dit betreffen altijd alle trajecten van de betreffende hulpvorm.