Doel van het verzamelen en verwerken uitkomsten jeugdtrajecten

Waarom

De gemeente Almere zoekt de samenwerking met u als zorgaanbieder om een nieuwe balans te vinden tussen effect van de ingezette jeugdhulp, de tevredenheid van de klant over de geboden ondersteuning en de noodzaak alles ook in de toekomst te kunnen blijven financieren. Basis blijft dat iedereen die dat nodig heeft goede ondersteuning kan krijgen en daarbij zoveel als mogelijk in de eigen omgeving.

Een belangrijk element daarbij is het waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het aanbod. Hiervoor is het nodig om meer inzicht in de kwaliteit en resultaten te krijgen.

De gemeente Almere heeft de beschikking over informatie m.b.t. de bedrijfsvoering, dit is belangrijk, maar zegt niets over het inhoudelijke resultaat. Onze wens is om de kwantitatieve data samen met kwalitatieve data inzichtelijk te hebben zodat dit verdieping kan aanbrengen in de voortgangsgesprekken. Met deze verdieping hebben wij voor ogen het gesprek niet alleen op volumes en financiën te voeren, maar ook gerelateerd aan de inhoud en kwaliteit van jeugdhulp om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het zorglandschap in Almere en mogelijke verbeteringen.

Hoe

Dit gaan we doen door actief informatie te verzamelen met betrekking tot de ‘landelijke outcome indicatoren jeugd.’ Deze set met indicatoren is door het NJI opgesteld en deze zijn landelijk als uniforme indicatoren omarmd. U levert hiervoor al ‘beleidsinformatie jeugd’ aan bij het CBS. Het aanleveren van deze gegevens is vastgelegd in de jeugdwet en binnen onze contracten hebben wij ook afgesproken dat u hier als opdrachtnemer opvolging aan geeft.

Helaas kunnen wij de data die door het CBS wordt verwerkt, niet zomaar naar de aanbieders in Almere vertalen. Ze worden nu op een dusdanig niveau weergegeven dat het niet mogelijk is de gewilde verdieping per opdrachtnemer of zelfs per product te kunnen bespreken. Het is om privacy redenen niet mogelijk dat wij als opdrachtgever de ‘beleidsinformatie jeugd’ direct van u als aanbieder ontvangen. Ook zou dit voor u als aanbieder een enorme administratieve last opleveren als u dit voor een specifieke gemeente zou moeten doen.

Om toch over de juiste gegevens te beschikken en het goede gesprek te kunnen voeren gaan wij samenwerken met InfinitCare. Zij hebben een proces en dashboard ontwikkeld om de ‘beleidsinformatie jeugd’ te ontvangen, te verwerken, te filteren en te presenteren op aanbiedersniveau. Dit is een geweldige vooruitgang en hiermee kunnen wij samen met u werken aan kwaliteit. Zij hebben onder andere ervaring met de verwerking van deze beleidsinformatie bij zo’n 300 zorgaanbieders in Friesland.

Uiteraard zal dit ook iets van u vragen. In het kort zal het erop neerkomen dat de ‘beleidsinformatie jeugd’ naast de aanlevering bij het CBS ook wordt geüpload naar het portaal van InfinitCare. InfinitCare verwerkt de data en zorgt ervoor dat de gegevens niet tot individuen te herleiden zijn of dat er irrelevante gegevens van bijvoorbeeld andere gemeenten zichtbaar zijn. Dit zal worden vastgelegd in verschillende  ‘verwerkersovereenkomsten’ zodat u en wij voldoen aan de AVG.

Het dashboard wat door InfinitCare wordt ingericht is ook voor u toegankelijk. Hiermee heeft u ook de mogelijkheid de informatie met betrekking tot de ‘outcome indicatoren jeugd’ voor uw eigen organisatie in te zien, te analyseren en te presenteren. Het voordeel hiervan is dat u en wij naar dezelfde rapportages kijken.

Achtergrond informatie

https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/onderzoek/beleidsinformatie-jeugd

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Monitoring/Outcome-monitoren/Outcome-indicatoren

https://www.infinitcare.com/blog/2019/10/09/gemeenteportaal-cbs-bronbestanden/

Presentatie informatiesessies 2020