Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Waarom we meten

De Friese gemeenten willen sturen op resultaat, zodat elke Friese cliënt de zorg ontvangt die nodig én effectief is. Om op resultaat te kunnen sturen dienen de resultaten van door de Friese gemeenten is ingekochte zorg eerst in kaart gebracht te worden. Zorgaanbieders wordt gevraagd deze zorgresultaten aan te leveren bij InfinitCare, de door SDF geselecteerde Trusted Third Party (TTP). Marijke Schilperoord, projectleider inkoop en transformatie jeugdzorg van SDF, vertelt hier meer over de Friese visie. Het doel van de resultatenverzameling is het faciliteren van een zinvol gesprek over zorgresultaten van de dienstverlening tussen gemeenten en zorgaanbieders.

Sturen op de beste resultaten

Met het sturen op resultaten beogen de Friese gemeenten dat voor iedere Friese cliënt in beeld is gebracht wat de ondersteuningsbehoefte en passende doelen zijn om weer zelfredzamer/zelfredzaam (zonder ondersteuning) te worden. Het is aan de zorgprofessional en de verwijzers om samen met een cliënt te werken aan het behalen van doelen en de beoogde resultaten. Als gemeenten wordt niet gestuurd op het proces, maar op het resultaat, zodat iedere Friese cliënt de zorg ontvangt die nodig en effectief is.

Meten via outcome-indicatoren

Gemeenten vragen zorgaanbieders niet om inzicht te geven in de manier waarop zorg wordt geleverd, maar wel om inzicht te geven in de behaalde resultaten aan de hand van outcome-indicatoren. De zorgaanbieder houdt op cliëntniveau bij of de gestelde doelen zijn behaald. Voor Met drie outcome-indicatoren (uitval, doelrealisatie en cliënttevredenheid) wordt het (contract)gesprek over de resultaten van de ondersteuning verrijkt.
Vervolgens wordt hierover in gesprek gegaan en gekeken welke doelen zijn behaald en wat onder deze indicatoren positieve, en minder positieve resultaten in de ondersteuning opleveren. Zo wordt de zorg inzichtelijk voor zowel gemeenten als zorgaanbieders en kan er op basis van uw data op resultaat gestuurd worden.

Kennis sessies

Inmiddels is dit project van start gegaan en zijn er bijeenkomsten geweest waarin zorgaanbieders en gemeenten over het project zijn ingelicht. Deze sessies bestonden uit drie onderdelen:

...